reminder for me

'bagaimanakah aku tahu bila aku ni baik?'
'apabila kau sedar yang kau tu jahat.'
'bagaimana pula aku tahu bila aku ni jahat?'
'apabila kau rasa diri kau tu sudah baik.'

Comments